Skip to main content
European Cybersecurity Competence Centre and Network

Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică

Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC) caută să amelioreze capacitățile și competitivitatea Europei în materie de securitate cibernetică, în colaborare cu o Rețea de centre naționale de coordonare (CNC-uri). Împreună, acestea își propun să construiască o comunitate a securității cibernetice solidă.

Misiune 

Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică (ECCC), împreună cu Rețeaua de centre naționale de coordonare (CNC-uri), reprezintă noul cadru european de sprijinire a inovării și a politicii industriale în domeniul securității cibernetice. Acest ecosistem va consolida capacitățile comunității implicate în dezvoltarea tehnologiei pentru securitate cibernetică, ne va proteja economia și societatea de atacurile cibernetice, va menține excelența în cercetare și va spori competitivitatea întreprinderilor europene în acest domeniu.

ECCC va avea sediul la București și va elabora și aplica, alături de statele membre, de întreprinderile din sector și de comunitatea implicată în dezvoltarea tehnologiei pentru securitate cibernetică, o agendă comună pentru dezvoltare tehnologică și pentru implementarea acesteia pe scară largă în domenii de interes public și de către întreprinderi, în special IMM-uri. 

Împreună, Centrul și Rețeaua ne vor consolida suveranitatea tehnologică prin investiții comune în proiecte strategice de securitate cibernetică. 

Atribuții 

Centrul și Rețeaua vor lua decizii strategice în materie de investiții și vor reuni resurse din partea UE, a statelor sale membre și, indirect, a sectorului, pentru a îmbunătăți și consolida capacitățile tehnologice și industriale în materie de securitate cibernetică și a mări astfel autonomia strategică deschisă a UE. Centrul va juca un rol esențial în realizarea obiectivelor ambițioase în materie de securitate cibernetică ale programelor Europa digitală și Orizont Europa.

Centrul și Rețeaua vor sprijini implementarea de soluții inovatoare în materie de securitate cibernetică. De asemenea, vor facilita colaborarea și schimbul de expertiză și de capacități între toți actorii relevanți (în special în rândul comunităților industriale și de cercetare și al autorităților publice).

Regulamentul de instituire a ECCC

Pe 8 iunie 2021, a fost publicat Regulamentul de înființare a Centrului european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare.

În cursul negocierilor care au condus la adoptarea regulamentului, colegiuitorii UE (Parlamentul European și Consiliul) au convenit în special asupra conceptului de cofinanțare prin care statele membre se angajează să contribuie la activitatea Centrului și a Rețelei, dar contribuțiile statelor membre rămân voluntare. 

Colegiuitorii au convenit, de asemenea, asupra repartizării drepturilor de vot între statele membre și Uniune în cadrul consiliului de conducere al Centrului, conferind Uniunii competențe de vot specifice în ceea ce privește deciziile care afectează bugetul UE. 

ECCC este un nou organism al UE instituit în temeiul articolului 173 alineatul (3) și al articolului 188 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Organizare 

ECCC este în curs de constituire. Comisia va asigura funcționarea ECCC până când acest nou organism al UE își va putea desfășura activitatea în mod autonom. 
Structura administrativă și de guvernanță a ECCC include:

 • Un consiliu de conducere care oferă orientare strategică și supraveghează activitățile ECCC. 
 • Un director executiv care acționează ca reprezentant legal al ECCC și răspunde de administrarea curentă a Centrului. 
 • Un grup consultativ strategic care să asigure un dialog cuprinzător, continuu și permanent între comunitate și Centrul de competențe.

ECCC va coopera îndeaproape cu Rețeaua de centre naționale de coordonare (CNC-uri). În fiecare stat membru va exista câte un CNC, având ca rol să sprijine comunitatea națională a securității cibernetice și, în anumite condiții, să transfere fonduri UE.

Componența și funcționarea consiliului de conducere

 • Membrii consiliului de conducere: câte un reprezentant din fiecare stat membru și doi reprezentanți ai Comisiei (și câte un supleant pentru fiecare reprezentant), cu cunoștințe în materie de securitate cibernetică și cu competențe manageriale; mandat de patru ani cu posibilitate de reînnoire
 • Observatori, inclusiv ENISA în calitate de observator permanent, și alți observatori ad-hoc
 • Un președinte și un vicepreședinte, aleși din rândul membrilor consiliului de conducere pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
 • Directorul executiv va lua parte la reuniunile consiliului de conducere, dar nu are drept de vot.

Luarea deciziilor

 • În principiu, toate deciziile sunt luate prin consens între membrii consiliului de conducere. 
 • Dacă acest lucru nu este posibil, deciziile se iau cu o majoritate de cel puțin 75 % din totalul voturilor (fiecare stat membru și Comisia având câte un vot). Pentru deciziile privind descrierea „acțiunilor comune” și condițiile de implementare a acestora, votul este proporțional cu contribuțiile financiare ale membrilor care participă la acțiune. 
 • Uniunea deține 26 % din drepturile de vot pentru deciziile care afectează bugetul UE.

Principalele funcții ale consiliului de conducere

 • să ofere orientări strategice și să supravegheze activitățile Centrului
 • să adopte programele de lucru, bugetul anual și raportul anual de activitate consolidat
 • să adopte normele financiare, strategia antifraudă, normele pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și politica de comunicare a Centrului
 • să instituie grupuri de lucru în cadrul comunității 
 • să numească directorul executiv și contabilul
 • să numească membrii grupului consultativ strategic 

Responsabilitățile directorului executiv

 • să se ocupe de gestionarea curentă a Centrului
 • să urmărească îndeplinirea sarcinilor atribuite Centrului prin regulament
 • asiste și să sprijine consiliul de conducere în numele personalului ECCC
 • să pregătească și să aplice programele de lucru și să raporteze consiliului de conducere 

Centrele naționale de coordonare (CNC-uri)

 • Câte un CNC în fiecare stat membru
 • Desemnate de statele membre și notificate Comisiei
 • Dețin sau au acces la expertiză tehnologică și de cercetare în materie de securitate cibernetică
 • Principala lor funcție este să consolideze capacitatea națională și să facă legătura cu inițiativele existente și cu comunitatea informatică națională
 • Pot colabora și se pot coordona cu întreprinderile, universitățile și cercetătorii din domeniu, cu cetățenii, sectorul public și autoritățile care intră sub incidența Directivei NIS
 • Pot primi granturi directe din partea UE
 • Pot oferi sprijin financiar unor părți terțe

Grupul Consultativ Strategic

 • Alcătuit din 20 de membri numiți de consiliul de conducere din rândul reprezentanților entităților care formează comunitatea cibernetică
 • Expertiză în cercetare, dezvoltare industrială, servicii sau produse profesionale în materie de securitate cibernetică 
 • Mandat de doi ani, care poate fi reînnoit o singură dată
 • Se reunește de cel puțin trei ori pe an
 • Atribuții: 

o    consiliază consiliul de conducere cu privire la înființarea grupurilor de lucru

o    organizează consultări publice pe marginea agendei și a programelor anuale și multianuale de lucru și